Chairman's words

 

許逸德 理事長

現職:華城電機股份有限公司 總經理
學歷:凱斯西儲大學法律研究碩士
經歷:華城電機股份有限公司/業務處長
            台灣區電機電子工業同業公會/理事
            青年企業家委員會/主委
            能源管理服務委員會/副主委
            三三青年會交流委員會/副主委